Transfert vun der 1604
5.10.2019


De ganzen Cortège gouf um Houwald forméiert (Photo: 5.10.2019 Tom Lambert)


D'1102 zitt den 1604 op de Bock an dréckt en zréck an den Triage fir d'3006 un den 1604 drunzehänken (Photo: 5.10.2019 Tom Lambert)


Dann passéiert den Zuch den Houwald fir iwwer Esch mam 1604 op Péiteng ze fueren (Photos: 5.10.2019 Tom Lambert)


D'CFL 3006 mat der 1604 kuerz virun Bieles-Zolwer (Photos: 5.10.2019 Tom Lambert)


D'CFL 3006 mat der 1604 hannert Bieles-Zolwer (Photo: 5.10.2019 Tom Lambert)


D'CFL 3006 mat der 1604 sinn zu Péiteng ukomm... (Photo: 5.10.2019 Tom Lambert)


...fueren se an den Triage fir dann den 1604 an den EP vum Atelier ze brengen.  (Photo: 5.10.2019 Tom Lambert)


Den 1604 ass ukomm. (Photo: 5.10.2019 Tom Lambert)

 

Liens / Links
RAIL.LU - News

Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. 

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo

Last update / Dernière mise-à-jour: 28-fev-2010