Transfert vum Westwaggon + De Dietrich bei Netinera, Neustrelitz
9.4.2015


SSMN Autorail ex-CFL De Dietrich105 an SSMN Autorail ex-CFL Westwaggon 208 zu Péiteng (Photo: 9.4.2015 Christian Schmitz)


SSMN Autorail ex-CFL De Dietrich105 an SSMN Autorail ex-CFL Westwaggon 208 zu Péiteng um Krop vun der CFL Cargo 1587 (Photo: 9.4.2015 Christian Schmitz)


Op Netinera Wierk (fréier RAW vun der DDR Reichsbahn DR) Neustrelitz sinn den Westwaggon Autorail Z 208 fir éng Haaptrevisioun (HU) an den De Dietrich Autorail Z 105 fir endléch d'Problemer um Bremssystem ze behiefen, gaangen, zeréck vun Neustrelitz koumen d'1604 and Decauville Remorque Rz 1011 - béid no Haaptrévisioun. Hei um Bild: CFL Cargo 1587 mam WW Z 208 an DD Z 105 bei Schuller (Schouweiler) - durch d'Verspéidung haat sech d'Sonn schon en bësschen ze vill gedréit (Photo: 9.4.2015 Guy Pettinger)


Liens / Links
RAIL.LU - News

Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. 

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo

Last update / Dernière mise-à-jour: 11-mars-2015