Gare Schëffleng
Gare Schifflange
Bahnhof Schifflingen


Gare / Bahnhof Schifflange (Photo: 26.6.2000 jmo)

Ligne Bettembourg - Esch/Alzette


Chantier vu Schëffleng: Den neie Quai a Richtung Esch ass fäerdeg. Et gesäit ee gutt den Ennerscheed an der Héicht par Rapport zum ale Quai Richtung Stad. (Photos: 23.4.2017 René Birgen)


Chantier vu Schëffleng:. Do gëtt de Quai Richtung Esch nei gemaach a si schaffen och un der neier Unterführung fir de Pn 92a an de Pn 92b ofzeschafen.(Photos: 11.4.2017 René Birgen)


Chantier vu Schëffleng: Den neie Quai ass bis op de Belag bal fäerdeg. (Photos: 19.4.2017 René Birgen)

 


Höherlegen der Fußgängerbrücke in Schifflingen (Fotos: 12.6.2010 Mike Wohl)


D'Schëfflënger Gare, mat enger CFL 800er, vum Kierchtuerm erof fotograféiert (Foto: 1979 Erny Braun)


Chef de Gare Antoine Schmitz à Schifflange (de 1940-1957) - 1956 (Collection: Christian Schmitz)


Gare de Schifflange 1944 avec GI américain (Collection: Christian Schmitz)


La nouvelle gare Schifflange / Der neue Bahnhof Schifflingen (Collection: jmo)


La nouvelle gare Schifflange / Der neue Bahnhof Schifflingen - 1935 (Collection: jmo)


Gare / Bahnhof Schifflange (Extrait d'une carte postale: Maison de gros P. Houstraas, Luxembourg et Metz Nr. 6; Collection: Ed Federmeyer)


L'ancienne gare de Schifflange et première agence de colis (1.2.1902) (Dessin: Norbert Feiereisen + 1975)


L'ancienne Station de Schifflange - 1919 / 1920 (Document: ANLux J90 / 3710)


Öffentliche Ladestelle (links) und erstes Bahnhofgebäude (rechts) in Schifflingen - um 6.8.1890 (Collection: Marcel Schlim)


Billets - Fahrkarten - Train tickets

 

 

Liens / Links
The Railway Stations of Luxembourg - Les gares luxembourgeoises - Die Bahnhöfe Luxemburgs
 

Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. 

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo