Diesel Locomotive
Locomotive Diesel
Diesel-Lok
SNCB série 54


Am Moment sin nuets Arbechten tescht Klëngbetten an Arel, fir vun der Grenz aus Catenaires-Poteauen ze ersetzen. Fir dest ze maachen, sin 2 Arbechtzich am Dingscht, wouvun deen een Rame encadrée mat 5403 an 5401 firt an den 2. Zuch, fir d'Couléen ze betonéieren, ass vun der 5311 bespannt.
An dobei seet jidfereen, Cabines Flottantes giffen net méih fir TUC-Rail fueren...
Am Daag stin d'Zich bei der Barrière zu Sterpenich oofgestallt, d.h. beim Ikea eroof. (Photos: 13.5.2009 Dan Antony)


Locomotive SNCB 5403 au Dépôt de Stockem (Photo: 19.10.2002 jmo)


Locomotives SNCB 5403, 5407 et 5201 au Dépôt de Stockem (Photo: 19.10.2002 jmo)


Locomotives diesel SNCB 5403 et 5216 sur l'Athus-Meuse (Photo: 16.2.2001 jmo)


Parade de "Gros nez" au Dépôt de Bertrix (Photo: 7.1990 Christian Schmitz)


SNCB Lok n° 5407 in Esch (Photo: 2.9.1986 Marcel Schlim)


Locomotive diesel SNCB 5403 entre Belval-Rédange et Belval-Usines (Photo: 6.1985 Christian Schmitz)


Locomotive diesel SNCB 5404 à ARBED-Belval (Photo: 3.1986 Christian Schmitz)


Locomotive électrique CFL 3614, locomotives diesel SNCB 5401 et SCNB 5319 à Athus (Photo collection: A.M. Biren)

Bibliographie

 

 Titel - Titre

Author - Auteur - Autor

Date

Edition - Verlag

Contents - Contenu - Inhalt

Pages- Seiten

ISBN

NMBS - SNCB

GM's 52 53 54

Seli Max 1995

JOURNAL du chemin de fer

Spoorweg JOURNAL

  98  
 
Les locomotives série 1600 CFL PFT  1995  En lignes hors série - No 2   75   

Les locomotives
NoHAB /AFB
locomotieven

Hugo de Bot

Bert van Reems

1989

De Bataafsche Leeuw

Amsterdam

e.a.

La série 1600 de la CFL pages 42-47, 72, 96

104 90.6707.223.0

Liens / Links
Railways in Wallonia / Belgium / Les chemins de fer en Wallonie / Belgique / Die Eisenbahnen in Wallonien / Belgien
 

Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail.

 
Created by / Créé par / Copyright: jmo