Mining Locomotive
Locomotive de mine
Grubenlokomotive
Ottange 2 / MMR
"Jeumont"


Monument: Locomotive électrique de mine MMR No 34? / ex No ? Mine de Nondkeil (Jeumont; 1958) avec wagons type "F" à Rodange, 40 rte de Longwy (Photos: 3.4.2003 jmo)Monument: Locomotive électrique de mine MMR No ? (Jeumont; 1958) à Rodange, 40 rte de Longwy (Photos: 24.8.2003 jmo)


Monument: Locomotive électrique de mine MMR No ? (Jeumont; 1958) avec wagons type "F" au parc de l'ancien Casino MMR à Rodange (en cours de démolition) à Rodange, 40 rte de Longwy (Photos: 30.10.2008 jmo)


Echange de monuments: Locomotive électrique de mine MMR No ? (Jeumont; 1958) avec wagons type "F" au parc de l'ancien Casino MMR à Rodange (en cours de démolition) à Rodange, 40 rte de Longwy (Photos: 7.11.2008 Marc Schomer)

D'MBD huet d'Monument daat beim Rodanger Casino stung geschenkt kritt.
D'Maschinn an en Waggon-autonettoyeur type F (Original vun der MMR) goufen am Plaz vum bestehenden Monument beim Musée Pesch zu Lasauvage gestallt.
Den 2. F an den Buggi gin um MBD Site entreposéiert. D'Zowascher Monument huet d'MBD récupéréiert. But vun der Saach: Dei klëng Jeumont ass nach komplett mat Motoren an soll erëm a Betrieb geholl gin. Den Waggon den bei der Jeumont war (en aalen vum Raty den bei der MMR als Balastière weiderbenotzt gouf) steet och elo um MBD Site zu Lasauvage.


Echange de monuments: Transport de la locomotive électrique de mine MMR (Jeumont; 1958) avec wagons type "F" du parc de l'ancien Casino MMR à Rodange à Lasauvage (Photos: 7.11.2008 Marc Schomer)


Monument: Locomotive électrique de mine MMR No 13 (Jeumont; 1957; 740 mm) et wagonnet à Lasauvage, déplacés à côté du Musée Pesch (Photo: 24.7.2006 jmo)


Monument: Locomotive électrique de mine MMR No 31? / 13 (Jeumont; 1957; 740 mm) et wagonnet à Lasauvage, rue des Mineurs (Photo: 28.9.2003 jmo)


Monument: Locomotive électrique de mine MMR No 13 (Jeumont; 1957; 740 mm) et wagonnet à Lasauvage, rue des Mineurs (Photo: 14.1.2001 jmo)


Locomotive électrique de mine MMR No 13 (Jeumont; 1957; 740 mm) et wagonnet à Lasauvage, rue des Mineurs (Photo: 14.1.2001 jmo)


Monument: Locomotive électrique de mine MMR No 32? / No 19 / Mine d'Ottange II (Jeumont; 1957; 740 mm) et wagonnets à Belvaux (Photo: 21.6.2000 jmo)


Détail de la locomotive de minière électrique No 19 à Belvaux (Photo: 21.6.2000 jmo)


Monument: Locomotive électrique de mine MMR No 32? / No 19 / Mine d'Ottange II (Jeumont; 1957; 740 mm) et wagonnets à Belvaux (Photos: 19.11.2008 jmo)


D'Jeumont-Maschinn, déi zu Bieles an der rue de de la Poste als Monument steet, gouf äusserlëch restauréiërt (Photos: 15.7.2009 Francis Wagner)


Locomotive électrique de mine MMR (No 31) (Jeumont) à la Mine Doihl / Rodange (Photos: Walter Dexheimer; collection: Emile Kreins)


Locomotives électriques de mine MMR (No 35 et No 34) / ex No ? Mine de Nondkeil (Jeumont) (Photo: Walter Dexheimer; collection: Emile Kreins)


Locomotives électriques de mine MMR (No 35? et No 34) (Jeumont) (Photo: Walter Dexheimer; collection: Emile Kreins)


Monument à la Gare de Clemency : Locomotive électrique de mine MMR No 35 (Jeumont) avec wagon type "F" (Photo: 1985 Jean Kasel)

Liens / Links
MMR
Mine Ottange 2 (Nondkeil)
Mining Railways in Luxembourg / Les chemins de fer des Mines au Luxembourg / Erzgrubenbahnen in Luxemburg
 

Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail.

 
Created by / Créé par / Copyright: jmo