Mine Eweschbour
Kayl
Mining Railways
Les chemins de fer des Mines de Fer
Erzgrubenbahnen


Entrée de l'ancienne mine Eweschbour exploitée par Wolff et Kaiser (Photo: 10.12.2001 jmo)


Bremsbierg no beim Schéissstand vu Kayl (rue Eweschbour). D'Foto ass ongeféier Richtung SSW opgeholl, de Plang ass Richtung N ausgeriicht. Déi Mauerreschter, déi een op deenen 2 Säiten vum Plang gesäit, sin d'Widerlager vun enger Bréck, iwert déi eng aner Bunn iwer de Plang gefuer as Richtung Auszéihgleis. Um Fouss vum Plang mussen emol méi Gleiser gewiecht sin. Vun do aus ass d'Streck op e Quai an der Kayler Gare gaangen. (Photo 26.12.2008 + Plang: Paul Hessé)

Liens / Links
Quai Halanzy à Kayl
Mining Railways in Luxembourg / Les chemins de fer des Mines au Luxembourg / Erzgrubenbahnen in Luxemburg
 

Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail.

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo