CFL - Workshop Luxembourg
CFL - Ateliers de Luxembourg
CFL - Bahnwerkstätten LuxemburgLes derniers jours des Ateliers des CFL à Luxembourg (Photos: 22.5.2017 jmo)


Haut deen 21. August war dee leeschten Dag wou Revisiounséquipen vun deen elekteschen Maschinen  un der CFL Série 3000, am Dépôt an CFL Série 4000 am Atelier geschaaft hun
CFL 3019 an CFL 4015 sinn déi leescht revidéiert Gefierer op deen jeweilegen Siten
Vum 24. August un ginn d'Revisiounen vun der CFL  Série  3000 an 4000 am néien Atelier Central gemach (Photos: 21.8.2015 André Weis)


P4055590 P4055591 P4055592 P4055593 P4055594 P4055596
P4055598 P4055599 P4055600 P4055602 P4055603 P4055605
P4055606 P4055608 P4055609 P4055610 P4055611 P4055612
P4055613 P4055615 P4055616 P4055617 P4055620 P4055621
P4055622 P4055623 P4055624 P4055625 P4055626 P4055627
P4055628 P4055629 P4055630 P4055631 P4055632 P4055633
P4055634 P4055635 P4055636 P4055637 P4055638 P4055639
P4055640 P4055641 P4055642 P4055643 P4055644 P4055645
P4055646 P4055647 P4055649 P4055650 P4055651 P4055652
P4055653 P4055655 P4055656 P4055657 P4055658 P4055662
P4055663 P4055664 P4055665 P4055666 P4055667 P4055668
P4055669 P4055670 P4055671
CFL-Werkstätten in Luxemburg - Ateliers des CFL à Luxembourg (Photos: 5.4.2002 jmo)

 


Ateliers des CFL à Luxembourg construits par Paul Wurth S.A. (Photo: Archive Paul Wurth S.A.)


Rue des Romains, Bonnevoie (Photo: Tony Krier; Copyright: Photothèque de la Ville de Luxembourg)

Liens / Links
Station / Gare / Bahnhof Luxembourg
Ateliers de Pétange
Ateliers de constructions de matériel ferroviaire au Luxembourg / Eisenbahnmaterialhersteller in Luxemburg 
 

Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. 

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo