Trains spéciaux pour le Festival de Wiltz
Sonderzüge zum Festival de Wiltz
6-7.2013


Hei e puer Biller zu Woltz mat der CFL 4017 (Photos: 29.6. 2013 Guy Pettinger)

Nodém 2 Joër d'Sonnerzich op den Woltzer Festival mat CFL Z2N (2200) an ouni Restauratioun gefuer sinn, geht et dest Jor néis mat Wegmänner an der Voiture Rendez-Vous op Woltz, wunn d'Equipe vum G.A.R. sech erem em Restauratioun fir d'Clienten këmmert. Den Zuch fiirt den 28., 29. an 30. Juni souwéi den 5., 6. 11., 12., 19., 20, 25., 26. an 27. Juli. Départ an der Stadt 19h05 - Arrivée zu Woltz : 20h04 - Départ vun Woltz : wann d'Léit vun der Opféierung vum Festival zeréck op der Gare sinn. Den Sonndég, 30. Juni ass den Zuch schon em 18h11 gefuer, vun Péiténg iwert Esch - parcours Hlp iwert Dippach op Péiténg - départ Lëtzebuerg : 16h35


Le premier train avec la CFL 4016 avant son départ pour Wiltz en gare de Luxembourg (Photo: 28.6. 2013 Loïc Mottet)

Liens / Links
RAIL.LU - News

Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. 

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo

Last update / Dernière mise-à-jour: 11-mars-2010