CFL Damplok 5519
De Kléeschen kënnt op Remeléng - Sankt Nikolaus kommt nach Rümelingen
3.12.2016

Ee, Samsdeg, den 3. Dezember 2016, wor e bësschen méi laass op der Stréck vun Naertzéng op Remeléng :


Sonnerzuch mat énger Z2N (op der Stréck !!) 2203 fir den Publique op den Krëschmaart zu Remeléng, an der Gare vun Téiteng
(Photos: 3.12.2016 Guy Pettinger)


och samsdegs gëtt an den Langengronn gefuer - CFL Cargo 1506 (die léscht roud am Land) ënnert der Verlade-Anlag (Photo: 3.12.2016 Guy Pettinger)


D'Z2N fiirt Hlp (eidel) sëch op Naertzéng sech ofstellen ërem zu Téiteng fir Plaaz zu Remeléng ze maachen (Photo: 3.12.2016 Guy Pettinger)


d'5519 mat énger 'geléinten' SNCB I10 zu Käl (Photo: 3.12.2016 René Birgen)


kurz nodem d'Sonn verschwonnen wor, koum d'5519 mat énger 'geléinten' SNCB I10 fir den Kléeschen vun Téiteng op Remeléng ze bréngen. (Photos: 3.12.2016 Guy Pettinger)

 


D'5519 zu Téiteng beim Pn 106 (Photo: 3.12.2016 René Birgen)

Liens / Links
RAIL.LU - News

Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. 

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo

Last update / Dernière mise-à-jour: 28-jan-2013