Trains spéciaux - Sonderzüge
"Calvacade Diekirch"


Fir di Dikrecher Calvalcade waren als Verstäerker 2 réversibel Rammen mat 6 Dostoen inklusiv Steierkapp tëscht Rodange an Dikrech ënnerwee. Eng Kompositioun wei een se net all Dag gesait:


Di eng Ramm mat der CFL 4017 ass als 6888 vu Rodange an d'Stad gefuer, ier et als 3613 op Dikrech goung (Photo: 15.2.2015 Yves Gillander)


Verstäerker fir d'Dikrecher Calvalcade mat der CFL 4017 zu Fenneng (Photo: 15.2.2015 Yves Gillander)


Verstäerker fir d'Dikrecher Calvalcade mat der CFL 4017 zu Rolleng (Photo: 15.2.2015 Yves Gillander)


Train spécial Esch - Luxembourg - Diekirch pour la Cavalcade de Diekirch, automotrices CFL 2201 et 2212 à Erpeldange/Ingeldorf (Photo: 22.02.09 Mercatoris Paul)


Liens / Links
RAIL.LU - News

Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. 

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo

Last update / Dernière mise-à-jour: 11-mars-2010