CFL - Marshalling Yard Bettembourg
CFL - Triage Bettembourg
CFL - Verschiebebahnhof Bettemburg


Nodeems d'1109 eng Zäit an senger ursprénglecher blo-wäiss/groer Lackéierung um Reseau Tertiär gefuer war, gouf se leschte Summer am CRM mat ETCS equipéiert, fir och dierfen um nationalen Reseau ze dengen. Dorops hin ass se am September 2021 an den Atelier Péiteng geschéckt wou se Mëtt Dezember 2021 mat enger frëscher Lackéierung raus koum. Seit dem 05.01.2022 war se Betribsbereet an duerft den 7.1.2022 wuel fir d'éischt am Triage seng Arbechtsschichten am "normalen" 1100er Déngscht ufänken. (Photos: 7.1.2022 Tom Lambert)


Le triage CFL à Bettembourg (Photo: 31.1.2001 jmo)


Wagon 31 RIV 82 L-CFLCA Rpss-x 3825 222-1 au triage CFL à Bettembourg (Photos: 25.4.2009 jmo)


Journée découverte du fret ferroviaire à Bettembourg: Train spécial (Photos: 25.4.2009 jmo)


Journée découverte du fret ferroviaire à Bettembourg (Photos: 25.4.2009 Carlo Stemper)


Le triage CFL à Bettembourg (Photo: 5.9.2003 Claude Basting)


Le triage CFL à Bettembourg (Photo: 18.10.2005 Romain Rech)


DB-AG 82 80 673 4 112-7 Fas127 à Bettembourg-triage (Photo: 17.06.2008 08h46 Marc Schwartz)


AAEC 37 84 460 8 001-2 Scmmrs123 à Bettembourg-Triage (Photo: 30.06.2008 14h19 Marc Schwartz)


Essais avec la locomotive 314 de ProfilARBED au Triage de Bettembourg (Photos: 14.7.2006 René Birgen)


Locomotives CFL au triage de Bettembourg (Photo: jmo 26.6.2000)


CFL Dieselloks der Serie 1800 im Verschiebebahnhof Bettemburg (Foto: 13.4.2005 jmo)


CFL Dieselloks 851 und 907 im Verschiebebahnhof Bettemburg (Foto: 13.4.2005 jmo)


Locomotive CFL 803 au triage de Bettembourg (Photo: jmo 26.6.2000)


Locomotive CFL ME26-02 au triage de Bettembourg (Photo: 26.6.2000 jmo)


Locomotives CFL au triage de Bettembourg "by night" (Photos: 12.7.2007 Marc Schomer)


Locomotive CFL 3019 au triage de Bettembourg (Photo: 29.06.2006 Pascal Bissen)


Locomotive CFL 185 au triage de Bettembourg (Photo: 29.06.2006 Pascal Bissen)


Locomotives SNCB 1329 et 1352 au triage de Bettembourg (Photo: 29.06.2006 Pascal Bissen)


Locomotive CFL 3012 au triage de Bettembourg (Photo: 29.06.2006 Pascal Bissen)

 

Bibliographie
   Titel - Titre
Author - Auteur - Autor
Date
Edition - Verlag
Contents - Contenu - Inhalt
Pages- Seiten
ISBN
Triage Central Bettembourg - Dudelange CFL 15.10.1982 CFL   36  

Visite de S.A.R. le Grand-Duc

  • Triage central Bettembourg
  • Terminal pour conteneurs
  • Déplacement partiel du tronçon de ligne Pétange - Esch
CFL 10.12.1979        

Liens / Links
Station / Gare / Bahnhof Bettembourg
CFL - Triage Pétange
CFL - Triage Luxembourg
 
 

Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach ein e-mail. 

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo

18 jan. 2006