Gare Näerzeng
Gare Noertzange
Bahnhof Nörtzingen


Gare / Bahnhof Noertzange (Photo: 26.6.2000 jmo)

Ligne Bettembourg - Esch/Alzette

Ligne Noertzange - Rumelange


D'CFL 3007 mat der 3003 un engem Containerzuch duerch Näerzeng (Photo: 5.1.2021 René Birgen)


Den 19.05. sinn d’Rëmelénger Zich mam VT 628 488 gefuer ginn. Hei ass en zu Näerzéng (Photo: 19.5.2014 René Birgen)


Im Museumstriebwagen Westwaggon Z208 zur Einweihung der 6 Studentenwohungen im ehemaligen Bahnhof Noertzingen (Photo: 23.2.2013 Michel Dondelinger)


Déi renovéiert Gare Näerzeng, riets déi nei Lärmschutzmauer niewt dem Gebai. Hannendrunn ass d'Entrée fir an d'Studentewunnengen (Photo: 18.11.2012 René Birgen)


Chantier Noertzange: Installation du premier élément du nouveau tunnel (Photo: 12.6.2010 14h33 Mike Wohl)


Provisorische Überführung in Nörtzingen (Photo: 20.11.2010 jmo)


Gare Noertzange (Photos: 14.6.2010 Nico Berté)D'Arbechten un dem Gebai vun der Gare huet zënter enger Woch ugefaangen a get vum Sites et Monuments duerchgefouert (Photos: 24.05.2010 Christian Schmitz)


Den 11. an 12.6.2010 soll den neien Sous-Terrain agebaut gin (Photo: 24.05.2010 Christian Schmitz)


CFL Cargo 1817 à Noertzange (Photo: 24.05.2010 Christian Schmitz)
Am Hannergrond déi nei Antenne fier den Radio-Sol-Train an fir den zukünftegen GSM-R.


Gare / Bahnhof Noertzange (Photos: 17.7.2003 jmo)


Der Museumstriebwagen Westwaggon Z208 zwecks Ausbildungen, im Plandiensteinsatz auf der Strecke Noertzange - Rumelange, hier in Noertzange (Photo: 7.5.2008 jmo)CFL Lok 4010 mit 4 DOSTO-Wagen in Nörtzingen (Foto: 13.4.2005 jmo)


Guichet gare / Bahnschalter im Bahnhof Noertzange (Photo: jmo 26.6.2000)


Gare / Bahnhof Noertzange (Photo/Foto: jmo 26.6.2000)


Gare / Bahnhof Noertzange: à gauche les voies de la ligne Esch/Alzette - Bettembourg, à droite et le quai et la voie de la ligne Noertzange - Rumelange (Photo: 26.6.2000 jmo)


A gauche la ligne vers Rumelange, au milieu le nouveau poste à Noertzange, et à droite l'automotrice CFL 261 venant d'Esch/Alzette (Photo: 12.9.2001 jmo)


Nouveau poste à Noertzange (Photo: 12.9.2001 jmo)


Intérieur du nouveau poste à Noertzange (Photo: 17.7.2003 jmo)


Automotrice CFL 2016 et autorail CFL 2103 (pour Rumelange) à Noertzange (Photo: 12.9.2001 jmo)


Automotrice CFL 2008 entre en gare de Noertzange, en provenance de Rumelange. A droite les deux voies de la ligne Bettembourg - Esch-sur-Alzette (Photos: 5.3.2004 Mike Wohl)


Noertzange (Photo: 18.10.2005 Romain Rech)


Noertzingen - Der Bahnhof (Carte postale)


Haltestelle Noertzingen 1890: damals noch ohne Verbindung zwischen dem Escher- Gleis und dem Kayler- Gleis (Collection: Marcel Schlim)

Liens / Links
The Railway Stations of Luxembourg - Les gares luxembourgeoises - Die Bahnhöfe Luxemburgs
 

Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. 

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo

15 jan. 2012