Gare Elwen
Gare Troisvierges
Bahnhof Ulflingen


Gare Troisvierges / Bahnhof Ulflingen (Photo: 27.4.2004 jmo)

Ligne du Nord / Nordstrecke (Luxembourg - Troisvierges)

[Ligne Troisvierges - frontière belge - St. Vith]


Nouvelle publicité sur la locomotive CFL 4018: visit troisvierges - biking - hiking - activity (Photo: 1.6.2017 Mike Wohl)


CFL 3010 avec IR 114 et voiture pilote 010 à Troisvierges (Photo: 25.3.2008 Mike Wohl)Den IR 111 Liers - Lëtzebuerg mat der SNCB 1352 am Plaz vun enger CFL 3000 zu Elwen (Photo: 16.03.08 Nico Mercatoris)Locomotive CFL 185 520-4 en gare de Troisvierges / im Bahnhof Ulflingen (Photos: 27.4.2004 jmo)


Guichet de la gare Troisvierges / Fahrschalter des Bahnhofs Ulflingen (Photo: 27.4.2004 jmo)


Locomotive CFL 3014 entre en gare de Troisvierges (Photo: 27.4.2004 jmo)


Locomotive CFL185 521-2 à Troisvierges (Photos: 27.2.2004 Alain Streel)


Gare de Troisvierges (Photos: 31.12.1987 Marc Koelich)


Gare de Troisvierges (Photo: 1985 Marc Koelich)


SNCB 5533 in Troisvierges mit Lokschuppen (Foto: Michel Flammang um 1986)


Gare Troisvierges / Bahnhof Ulflingen (Photo 10.9.1988: jmo)


Locomotive AL G12 No 5652 à Troisvierges, vers 1920 (Photo collection: Christian Schmitz)


Locomotive AL G12 No 5610 à Troisvierges, vers 1920 (Photo collection: Ben Freis)
1. vun lénks uewen op der Lok den Paul Pletsch, Chef d'atelier.


Troisvierges - gare / Ulflingen - Bahnhof (Carte postale: Papiers en gros P. Houstraas, Luxembourg-Gare Nr. 1; Collection: jmo)


Troisvierges - gare / Ulflingen - Bahnhof (Date de la poste 1911) (Carte postale: Herm. Wagener, photogr., Trois-Vierges; Collection: Ed Federmeyer)


Troisvierges - gare centrale / Ulflingen - Bahnhof (Carte postale: Herm. Wagener, photogr., Trois-Vierges; Collection: jmo)


Troisvierges - Quartier de la Gare (Carte postale: Maison de gros P. Houstraas, Luxembourg & Metz Nr 12; collection jmo)


Troisvierges - gare / Ulflingen - Bahnhof (Date de la poste 1933) (Carte postale: Herm. Wagener, photogr., Trois-Vierges; Collection: Ed Federmeyer)


Partie vom Bahnhof Ulflingen mit Wagenburg der Landsturm Kompagnie - (Date de la poste 1918) (Carte postale: Herm. Wagener, photogr., Ulflingen; Collection: Ed Federmeyer)


Troisvierges - gare - rue de Biwisch (Date de la poste 193?) (Carte postale: Herm. Wagener, photogr., Trois-Vierges; Collection: Ed Federmeyer)


Troisvierges - gare / Ulflingen - Bahnhof (Date de la poste 1904) (Carte postale: Nels. Luxemburg; Collection: Ed Federmeyer)


Troisvierges (Date de la poste 1906) (Carte postale: Herm. Wagener, photogr., Trois-Vierges; Collection: Ed Federmeyer)Ulflingen - Bahnhof (Carte postale: J. Kaemmerer, Photgr, Wiltz; Collection: Ed Federmeyer)


Ulflingen - Bahnhof (Date de la poste: 1946) (Carte postale: V 28 M. Zoenen Richartz, Tabak- und Papierwaren Ulflingen; Collection: Ed Federmeyer)


Troisvierges - gare / Ulflingen - Bahnhof (Date de la poste 1911) (Carte postale: Herm. Wagener, photogr., Ulflingen; Collection: Ed Federmeyer)


Ulflingen - Bahnhof (Date de la poste 1918) (Carte postale: Herm. Wagener, photogr., Ulflingen; Collection: jmo)


Partie von Ulflingen mit Sideschley (Date de la poste 1911) (Carte postale: Herm. Wagener, photogr., Ulflingen; Collection: Ed Federmeyer)


Machine fixe Ulflingen - Troisvierges
De Kamäin an der Mëtt vun dëser Foto huet zu enger stationärer Dampmaschinn gehéiert. Mat där Maschinn ass d'Waasser fir d'Dampmaschinnen vum Dépôt Ëlwen  aus der Baach (der Wolz déi op dëser Platz ënnert de Gleiser leeft) erop an ee Behälter gepompelt ginn. (Robert Wagener)


Bahnhof Ulflingen (Date de la poste 1901) (Extrait de la carte postale: Deutsche-Automaten-Gesellschaft Stollwerck & Co Köln a/Rhein; Collection: jmo)


Réservoir d'eau - Bains - Station de pompage Ulflingen - Troisvierges - 1953 (Collection: Robert Wagener)


Remise à loc - Remise à locs circulaire - Anciens Ateliers V.B. - Ulflingen - Troisvierges - 1953 (Collection: Robert Wagener)


Stellwerk Ulflingen - 1.1.1928


Embranchement particulier Cornely à la Gare de Troisvierges - 1.1.1928

1899/1900: Bau der Reparaturwerkstätte dicht neben dem neuerbauten Lokomotivschuppen

Model trains / Modèles réduits / Eisenbahnmodells


Modell des Lokschuppens von Ulflingen von Heiko aus der Wiesche

Billets - Fahrkarten - Train tickets

Liens / Links
The Railway Stations of Luxembourg - Les gares luxembourgeoises - Die Bahnhöfe Luxemburgs
 

Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail. 

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo